ES struktūrinė parama

Europos Sąjungos struktūrinė parama nuosekliai mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų. Jos pamatines vertybes galima išreikšti dviem žodžiais – „solidarumas“ ir „sanglauda“. Solidarumas – kadangi paramos tikslas yra padėti palyginti su ES vidurkiu ekonomiškai ir socialiai skurdesniems regionams. Sanglauda – kadangi pajamų bei turtinių skirtumų tarp skurdesnių ir turtingesnių regionų mažinimas yra naudingas visiems. Šiai politikai skiriama daugiau kaip 1/3 ES biudžeto.

Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai yra naudojami vykdant struktūrinę politiką, kurios tikslas – finansinėmis priemonėmis mažinti ES valstybių ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumus bei pagerinti atsilikusių regionų konkurencingumą. Finansinės priemonės taikomos naudojantis struktūrinių fondų lėšomis, kurios yra skirstomos vadovaujantis programų finansavimo nuostatomis.

Iš ES fondų finansuojami ekonomiškai naudingi, tačiau finansiškai negreit atsiperkantys projektai, todėl svarbus ne tik administruojančių institucijų veiklos efektyvumas, bet ir laiku, tinkamai parengtų finansuotinų projektų skaičius. Žinotina, kad tokia parama yra teikiama ne paskolų, o negrąžintinų subsidijų forma, kompensuojant faktines, patirtas išlaidas.

Struktūrinių fondų lėšos Lietuvoje gali būti skiriamos tik Bendrojo programavimo dokumento (BPD) pagrindu, jį patvirtinus Europos Komisijai. BPD – tai ES investicijų Lietuvai planavimo dokumentas, kuriame nustatoma šalies plėtros strategija, pateikiamas finansavimo priemonių ir uždavinių aprašymas bei būsimos paramos finansavimas. Šis dokumentas suteikia informacijos ir apie Lietuvos plėtros strategiją, išdėstomi 5 prioritetai:
1. socialinės ekonominės ūkio infrastruktūros plėtra;
2. žmogaus išteklių plėtra;
3. gamybos sektoriaus plėtra;
4. kaimo ir žuvininkystės plėtra;
5. techninė pagalba.

Kiekviename iš prioritetų išvardinamos jų įgyvendinimo priemonės, tikslai, uždaviniai ir remiamos veiklos.

Finansuojamas gali būti kiekvienas projektas, kurio tikslas atitinka BPD apibrėžtus prioritetus ir priemones.

Detalizuoti BPD numatytų priemonių aprašymai (remiamos veiklos, projektų atrankos kriterijai, monitoringo indikatoriai ir pan.) pateikti Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priede.

Visoms priemonėms taikomi šie bendri projektų atrankos kriterijai:
· viešumas, skaidrumas, ekonominis socialinis tęstinumas;
· socialinių poreikių tenkinimas arba poveikis skurdo mažinimui;
· lygios galimybės;
· poveikis aplinkai.

Struktūrinė politika vykdoma per pagrindinius ES struktūrinius fondus (SF) ir Sanglaudos fondą.